มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

ขอบข่าย
มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงขอกำหนดทั่วไปที่ใชในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบป้องกนฟ้าผ่า ระบบสื่อสารและสารสนเทศรวมถึงนิยามของคำที่ใช้ท้่วไป