บทความ

  • มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป
    มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงขอกำหนดทั่วไปที่ใชในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบป้องกนฟ้าผ่า ระบบสื่อสารและสารสนเทศรวมถึงนิยามของคำที่ใช้ท้่วไป
  • มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่ามาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความส าคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างและน าทางไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งทราบถึงพื้นที่เก็บ อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล